Từ 25/8: Quy định trợ cấp một lần khi quân nhân nghỉ hưu sớm

Từ 25/8: Quy định trợ cấp một lần khi quân nhân nghỉ hưu sớm

Thông tư 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu, phục viên…có hiệu lực từ 25/8. Trong đó bao gồm cả quy định chế độ trợ cấp một lần khi quân nhân nghỉ hưu sớm.

Theo đó, đối tượng áp dụng chính của Thông tư 162/2017/TT-BQP là: Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng…

Về điều kiện nhận trợ cấp một lần

Thông tư 167/2017/TT-BQP quy định quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi khi thuộc diện dôi dư biên chế ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động dẫn đến giảm số lượng mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng hoặc không bố trí được vị trí công tác mới.

Các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi nêu trên phải được xem xét, đề nghị từ cấp ủy cơ sở đến cấp ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt

Về hạn tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất được thực hiện như sau:

Đối với quân nhân chuyên nghiệp

– Cấp úy: Nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi;

– Thiếu tá, Trung tá: Nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi;

– Thượng tá: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

Đối với công nhân và viên chức quốc phòng: Nam 60 tuổi; nữ 55 tuổi.

Về mức tính chế độ trợ cấp một lần.

Thông tư 162/2017/TT-BQP Quy định chế độ trợ cấp một lần, như sau:

Thông tư 162/2017/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017. Các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1/7/2016.

Hoàng Mạnh

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu