Công tác xã hội với cá nhân là gì?

Công tác xã hội cá nhân là hoạt động dịch vụ xã hội trực tiếp hướng đến các thân chủ do các nhân viên cộng đồng thực hiện. Các nhân viên này phải có các kỹ năng trong việc giải quyết các vấn đề về nguồn lực, các vấn đề về xã hội và xúc cảm. Đây là một hoạt động mang tính chuyên ngành để qua đó các nhu cầu của thân chủ được đánh giá trong các bối cảnh xã hội và quan hệ xã hội của cá nhân đó. Nhân viên xã hội cá nhân hướng đến nâng cao sức mạnh của các thân chủ nhằm giải quyết các vấn đề và đối mặt các vấn đề một cách hiệu quả trong môi trường sống của thân chủ. Các dịch vụ thông qua nhân viên xã hội bao trùm nhiều vấn đề từ việc trợ giúp về vật chất đến các vấn đề tham vấn phức hợp.(Trích từ Specht và Vickery, Integrating Social Work Methods. 1977 Allen and Unwin. London).

social-work
Công tác xã hội cá nhân khác với quản lý trường hợp như thế nào?

Đây không phải là câu hỏi đơn giản để trả lời. Ranh giới giữa hai vấn đề này là không rõ ràng, mặc dù vậy có sự tương đồng khá rõ ràng hơn về sự chồng chéo giữa hai khía cạnh này.

Có một số vấn đề được xem xét khi đề cập đến sự phân biệt này:

Các quản lý trường hợp đều là công tác xã hội cá nhân, nó giống nhau về cách tiếp cận đến các dịch vụ xã hội/khía cạnh an sinh xã hội để hướng đến giải quyết các vấn đề phức tạp của cá nhân hay gia đình.

Trong khi sự khác biệt mà quản lý trường hợp đề cập đến qua việc tạo ra cách tiếp cận đến các dịch vụ về nhu cầu của thân chủ, sự vận hành hệ thống điều phối nhằm đạt được kết quả cho các thân chủ thì công tác xã hội cá nhân là cách tiếp cận giải quyết một vấn đề qua việc sử dụng các chiến lược cụ thể để cung cấp các dịch vụ cho các thân chủ. Ở cấp độ thân chủ, công tác xã hội cá nhân xem xét cá nhân là trung tâm, mục tiêu được định hướng trực tiếp đến từng nhu cầu của các cá nhân.

Đơn giản hơn: quản lý trường hợp là kế hoạch tạo các dịch vụ, trợ giúp thân chủ, còn công tác xã hội cá nhân là sự thực hiện hay công việc cụ thể nhằm thực hiện cái kế hoạch đó.

Các quan niệm trong mô hình công tác xã hội nhóm

Các mối quan hệ

Các mối quan hệ được đề cập đến bản chất khác biệt về các mối quan hệ, có nghĩa là đề cập đến từng cá nhân trong một mối quan hệ cụ thể.

Đạt được các kiến thức về các cách tiếp cận lý luận hiểu về các mối quan hệ đầy biến động và phức tạp.

Giao tiếp liên cá nhân

Thực hành với một cá nhân thông qua sử dụng hệ thống quy điều đạo đức như là một nền tảng xây dựng và thiết lập một mối quan hệ.

Cuốn hút thân chủ và xây dựng các mối quan hệ tích cực nhằm đảm bảo các mục đích được thiết lập trong kế hoạch cá nhân dễ đạt được và dựa trên động cơ của thân chủ.

Quản lý sự thay đổi

Trợ giúp các thân chủ giải quyết vấn đề và thực hiện hành động. Giúp đỡ các thân chủ và khuyến khích họ đối mặt và giải quyết những biến đổi trong cuộc sống của họ. Mô hình này tạo nên nền tảng cho hoạt động trao quyền thực sự đối với thân chủ.

Theo socialwork.vn

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu